หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ 
พร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน
ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

คุณสมบัติ...ผู้เรียนขับรถ
+ มีอายุ 15 ปีบริบรูณ์ 
+ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการทดสอบสายตาตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด

ภาคทฤษฎี อบรม 5 ชั่วโมง
+ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฏหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 1 ชั่วโมง 30 นาที
+ การขับขี่อย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง
+ จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง
+ ข้อปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที

ภาคปฏิบัติ  10 ชั่วโมง ดังนี้
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์  5 ชั่วโมง 
(ก) การเตรียมตัวก่อนการขบขั ี่
(ข) การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
(ค) การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
(ง) การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนิ่มนวล
(จ) การเปลี่ยนเกียร์
(ฉ) การเบรก (ตอนที่ 1)
(ช) การควบคุมความเร็ว

(2) การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ  5 ชั่วโมง
(ก) การเบรก (ตอนที่ 2)
(ข) การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
(ค) การควบคุมคนเร็งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
(ง) การทรงตัวที่ความเร็วต่ําบนไม้กระดาน
(จ) การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
(ฉ) การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
(ช) การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
(ซ) การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย
(ฌ) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

 

เอกสารในการสมัครเรียนขับรถ
นำบัตรบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่เรียน
+รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
+สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
+ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

image
 หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์+สอบใบขับขี่  

แผนการสอนขับรถจักรยานยนต์(2 วันจบ)
เรียนขับรถ 1 วัน และ อมรม+สอบ 1 วัน

วันที่ 1 ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง
เริ่มเรียนตั้งแต่ 8:00น. ถึง 18:00น.

วันที่ 2 ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง+สอบ
เริ่มอบรมเวลา 7:30น.
สอบใบขับขี่ที่โรงเรียนฟรี!เมื่อจบหลักสูตร

เอกสารในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
3. ใบรับรองแพทย์(ไม่เกิน 1 เดือน).

 

Powered by MakeWebEasy.com