ข้อตกลงและเงื่อนไข

ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ ในการเรียนขับรถ
1.นำบัตรประจำตัวประชาชนมาทุกครั้งที่เรียน(ห้ามลืมโดยเด็ดขาด)
2.ควรสวมใส่รองเท้าผ้าใบ หรือหุ้มข้อ เพื่อความปลอดภัยในการเรียน
3.ในการจอง/นัดหมายออนไลน์ ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด 
4.สายตาบอดสีไม่สามารถทำใบขับขี่ได้
5.ในการเรียนปฏิบัติ ถ้าต้องการให้ครูรับ ส่ง สถานที่ไหนแจ้งตอนนัดเวลา 
6.โรงเรียนจะนับเวลาเรียนเฉพาะที่ผู้เรียนมาเรียน ถ้าติดธุระไม่สะดวกเรียนตามที่นัด รบกวนแจ้งล่วงหน้า 
7.ในกรณีผู้เรียนต้องการยกเลิกหลักสูตรบริษัทจะไม่คืนเงินทุกกรณี 
8.ในการเรียนภาคปฏิบัติ ไม่อนุญาติบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนนั่งรถฝึกหัดขับไปด้วย 
9.ในการเรียนภาคปฏิบัติ เวลาอาจปรับเปลี่ยน ล่าช้าบ้าง ผู้เรียนจำเป็นต้องเผื่อเวลาไว้ด้วย 
10.ผู้ที่เขารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมให้เสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สมัครเข้ารับการอบรม
11.เมื่อผ่านการอบรม+ทดสอบ ยื่นขอรับใบอนุญาตขับรถต่อกรมการขนส่งทางบกภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการอบรม 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com