โรงเรียนสอนขับรถ กรมการขนส่งทางบก มีมาตรฐานอย่างไร

โรงเรียนสอนขับรถ กรมการขนส่งทางบก มีมาตรฐานอย่างไร

โรงเรียนสอนขับรถ โดยการรับรองจากขนส่งทางบก คืออะไร

    หลายท่านอาจทราบแล้วว่าปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชนสามารถดำเนินการสอนขับรถและสอบใบขับขี่ได้ที่โรงเรียนเรามาดูกัน ว่ามาตราฐานที่กรมขนส่งกำหนดมีอะไรบ้าง(หลักสูกสอนขับรถยนต์)

โรงเรียนสอนขับรถหลักสูตรการสอนขับรถต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

++ อาคารสถานที่ต้องมีขนาดเหมาะสมกับการรับรอง การอํานวยความสะดวกและการรับสมัคร ผู้เรียนขับรถ ซึ่งต้องประกอบด้วยห้องทําการ ห้องสุขา และห้องเรียนภาคทฤษฎีที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร แยกเป็นสัดส่วน มีสภาพเหมาะสมแก่การเรียนการสอน มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีเสียงดังจนเป็นที่รบกวนต่อการเรียนการสอน
++ มีเครื่องทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งสามารถทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
++ มีเครื่องทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ
++ มีอุปกรณ์สําหรับควบคุมกํากับดูแลการเรียนการสอนและการทดสอบอย่างน้อย ดังนี้
+ เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนที่สามารถใช้งานกับระบบงานโรงเรียนสอนขับรถ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) ได้
+ เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถใช้งานกับระบบงานโรงเรียนสอนขับรถอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) ได้
+ กล้องวงจรปิดในห้องทดสอบข้อเขียนที่สามารถมองเห็นได้ทั่วห้อง และสามารถเก็บข้อมูล ไว้สําหรับการตรวจสอบได้อย่างน้อย 1 ปี
++ ผู้ฝึกสอนขับรถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ จากกรมการขนส่งทางบก
++ มีรถสําหรับใช้ในการฝึกหัดขับที่มีลักษณะ ดังนี้
+ เป็นรถยนต์ที่สามารถใช้การได้ดี มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณ์และ ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด
+ มีกระจกมองหลังติดตั้งภายในรถทางด้านซ้ายสําหรับผู้ฝึกสอน ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร จํานวน 1 อัน และมีกระจกมองข้างทาง ด้านซ้ายติดตั้งภายนอกรถสําหรับให้ผู้ฝึกสอนที่สามารถให้ผู้ฝึกสอนมองเห็นรถทางด้านซ้ายของตัวรถ เพื่อความปลอดภัย จํานวน 1 อัน
+ มีแป้นเบรกสําหรับผู้ฝึกสอน จํานวน 1 ชุด
+ มีแผ่นป้าย “ฝึกหัดขับ” พื้นสีขาวตัวอักษรสีแดง ขนาดความยาว 30 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ติดตั้งในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ของตัวรถ
++ สนามฝึกหัดขับรถตามแบบแปลนแผนผังมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดหรือ ให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร ภายในสนามประกอบด้วย
+ ทางลาดชันหรือสะพาน ทางร่วมทางแยก ทางโค้งรูปตัวเอส ทางโค้ง ๙๐ องศา วงเวียน
+ บริเวณฝึกหัดการเบรก การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า การขับรถเดินหน้าและ ถอยหลังในทางตรง การขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้าย การขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างทางตรง ๙๐ องศา การกลับรถทางแคบ การหยุดรถและออกรถบนทางลาด การถอยหลังเพื่อกลับรถ การฝึกหัดขับรถ คอร์สรูปตัวแอล
+ เครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจรตามลักษณะของสนามฝึกหัดขับรถ
+ ศาลาที่พักระหว่างฝึกหัดขับรถที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตร

ข้อปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถ
++ จัดให้มีการเรียนการสอนและการอบรมตามหลักสูตรในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่กรมการขนส่ง ทางบกกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ
++ จัดให้มีผู้ฝึกสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกตรงตามประเภทหลักสูตรการสอน ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรอง
++ ควบคุม กํากับ ดูแลให้ผู้ฝึกสอนขับรถสอนตรงตามประเภทหลักสูตรที่ได้รับอนุญาต
++ แสดงหนังสือรับรองไว้ในที่เปิดเผย สามารถมองเห็นได้ง่ายภายในบริเวณโรงเรียนสอนขับรถ
++ จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการขนส่ง ทางบกกําหนด
++ ใช้ระบบงานโรงเรียนสอนขับรถอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) ในทุกกระบวนการดําเนินงาน
++ บันทึกรายการรถฝึกหัดขับและรายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถผ่านระบบงานโรงเรียนสอนขับรถ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) ก่อนเปิดดําเนินการโรงเรียนสอนขับรถหรือก่อนการเปลี่ยนแปลงรถฝึกหัดขับ และผู้ฝึกสอนขับรถ แล้วแต่กรณี
++ ในกรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองได้รับสิทธิทําการทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถ ต้องจัด ให้มีการทดสอบผู้เข้ารับการอบรมและควบคุมการทดสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
++ ดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอนและฝึกหัดขับรถ รถสําหรับใช้ในการฝึกหัดขับ และสนามฝึกหัดขับรถให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ
++ จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด 
สอดส่อง ดูแลผู้ฝึกสอนขับรถมิให้กระทําการในลักษณะไม่สมควร หรือไม่เหมาะสมกับผู้เข้ารับ การอบรมในขณะปฏิบัติหน้าที่
++ ไม่ใช้ถ้อยคําชวนเชื่อหรือโฆษณาอันมีลักษณะชักชวนหรือจูงใจจนเกินความจริง 
++ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ได้รับการรับรองให้ดําเนินการโรงเรียนสอนขับรถ

สัญญลักษณ์ (LOGO) ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับหนังสือรับรอง

***สุดท้ายนี้ผมเชื่อมั่นว่า สิ่งที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถมาเพื่อให้ผู้เรียนขับรถได้รับการฝึกหัดขับรถได้ถูกต้องและปลอดภัย***

ที่มา : ระเบียบกรมการส่งทางบก ว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ.2561

เรียบเรียงเพื่อให้ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลโรงเรียนสอนขับรถโดยย่อ : ธณากร เจรืญสุข

 

Powered by MakeWebEasy.com